Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στη σελίδα του Δήμου Σερρών και προκειμένου να εγγραφείτε σε κάποια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για τις νέες υπηρεσίες μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.ΧΧΧ.gr , προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97.

Σύμφωνα με το Νόμο Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Νόμος 2472/1997) η οποιαδήποτε καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητο να δηλωθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  Για την παροχή των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς, κάποια από τα οποία θεωρούνται ευαίσθητα. Για το λόγο αυτό ο Δήμος Σερρών έχει πραγματοποιήσει  όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και έχει προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Με την υποβολή αίτησης για εγγραφή στις υπηρεσίες μας  κάθε χρήστης αποδέχεται ότι:

 1. Κατανοεί την αναγκαιότητα για την παραχώρηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και φροντίζει να μην αποκρύψει και να μη δηλώσει ψευδής σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη ζωή και την καθημερινότητά του.
 2. Γνωρίζει πως τα δεδομένα πρόκειται να καταχωρηθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόκειται να υποστούν επεξεργασία από τη Γνώμων Πληροφορικής Α.Ε., το προσωπικό του Δήμου Σερρών και κατά περιπτώσεις από το προσωπικό της ΜΚΟ Γραμμή Ζωής. Αποδέκτες της επεξεργασίας αυτής θα είναι η εταιρία Γνώμων Πληροφορικής Α.Ε., το προσωπικό του Δήμου Σερρών και κατά περιπτώσεις το προσωπικό της ΜΚΟ Γραμμή Ζωής.
 3. Γνωρίζει και επιτρέπει τη γνωστοποίηση των προσωπικών του δεδομένων σε φορείς δημόσιας ή ιδιωτικής υγείας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
 4. Το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιούνται όλα τα παραπάνω θα είναι ίσο με το χρονικό διάστημα που θα του παρέχονται οι επιθυμητές υπηρεσίες. Μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής, ο Δήμος Σερρών μπορεί, κατόπιν αίτησης στις Αρμόδιες Αρχές, να διατηρήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για ιστορικούς επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς, εφ΄ όσον κρίνει ότι δεν θίγονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση τα δικαιώματα των υποκειμένων τους ή και τρίτων.

Πληροφορίες που ζητάμε από εσάς

Προσωπικά δεδομένα: Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα / Απόρρητο Ιατρικού Φακέλου: Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη.Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στο Δήμο Σερρών είναι εμπιστευτικές και ο Δήμος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

 • Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες του φακέλου σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας.
 • Ο Δήμος Σερρών δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των εξυπηρετούμενων, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
 • Στην περίπτωση που ο Δήμος χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων του, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
 • Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Σε καμία περίπτωση δεν διακινούμε προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους (άρθρο 11 ν. 2472/1997) . Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.


Λύσεις για…

 • ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους
 •  
 • πάσχοντες από άνοια
 •  
 • χρήζοντες συνεχούς παρακολούθησης